Wolontariat

Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

Szkolne Koło Wolontariatu

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela.” Jan Paweł II

Takim mottem kieruje się Szkolne Koło Wolontariatu, które zostało założone w Szkole Podstawowej im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim na początku roku szkolnego 2016/2017 . Stworzyła go grupa uczniów klasy V i VI, którzy bezinteresownie i z ogromną życzliwością wyrażali chęć pomocy innym.

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka, nieśli bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Bycie wolontariuszem to nie tylko odpowiedzialność. To przede wszystkim ogromna satysfakcja z pomocy drugiemu człowiekowi, który jej od nas potrzebuje Najlepszą zapłatą za pracę jest uśmiech i ciepłe słowa podziękowania. Wolontariat stwarza szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach, zawarcia przyjaźni, wywierania wpływu na zmiany społeczne, zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości i ma wymiar edukacyjno – wychowawczy.

Przykładowe projekty szkolnego koła wolontariatu