Rada rodziców

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024

 1. Przewodnicząca - Ewelina Szumlewicz
 2. Zastępca przewodniczącej - Aneta Bajdyszak
 3. Sekretarz - Monika Gułaj
 4. Skarbnik - Ewelina Szreder
 5. Pozostali członkowie
 6. Bernadetta Drelich
 7. Małgorzata Kosela
 8. Magdalena Szczerba
 9. Grażyna Murmyło

Regulamin

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

 1. Rada Rodziców zwana dalej "Radą" reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

§ 2

 1. Rada liczy tylu członków ile jest oddziałów w szkole.
 2. Kadencja Rady trwa rok.
 3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
 4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

§ 3

 1. Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco - doradczy.

II. Wybory do Rady.

§ 4

 1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
 2. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

§ 5

 1. Obwieszczenie wyników wyborów, podane do wiadomości składy Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

III. Władze Rady.

§ 6

 1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 7

 1. Rada wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż trzy osoby. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.

§ 8

 1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
 2. Zastępca przewodniczącego Rady przyjmuje obowiązki przewodniczącego w zcasie jego nieobecności.
 3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
 4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

§ 9

 1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie: realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców, gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
 2. Rada Rodziców składa corocznie sprawozdania ogółowi rodziców wraz z wnioskami pokontrolnymi.

IV. Posiedzenia Rady.

§ 10

 1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
 2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 - dniowego terminu.
 3. Posiedzenia Rady mogą być również zwolywane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

§ 11

 1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie Rady, na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt porządku obrad. Projekt porządku obrad zamieszczany jest również na stronie internetowej szkoły.
 2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
 3. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
 4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

§ 12

 1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
 2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

V. Podejmowanie uchwał.

§ 13

 1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 14

 1. Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 15

 1. Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

VI. Prawa i obowiązki członków Rady.

§ 16

 1. 1.Członkowie Rady mają prawo: dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych, wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły, głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę, członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady.

VII. Fundusze Rady.

§ 17

 1. Rada może gromadzić fundusze na działalność statutową szkoły.

§ 18

 1. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszy ustala corocznie Rada w planie finansowym wydatków.

§ 19

 1. Pisemne wnioski o środki funduszu Rady mogą składać: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski.

§ 20

 1. Rada ma wydzielone konto bankowe.
 2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika.

§ 21

 1. Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza skarbnik Rady.

VIII. Postanowienia końcowe.

§ 22

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.