Dyrektor

Dyrektor szkoły jest osobą, która kieruje daną placówką oświatową, jest jej przedstawicielem, a także przełożonym nauczycieli i innych pracowników szkoły. Sprawuje także opiekę nad uczniami.

Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim jest Pani magister Teresa Mazur.