Historia

Historia Szkoły Podstawowej w Trzemesznie sięga roku 1945, kiedy to 2 października 1945 r. zabrzmiał pierwszy powojenny dzwonek. Pierwsze lata były bardzo trudne, ponieważ budynek był zniszczony, brakowało ławek, książek, ołówków, a nawet zwykłego papieru. Założycielką szkoły była Józefa Sztaufer, oraz nauczyciele: Jadwiga Jarmołonis, Bogumiła Silska, Rozalia Tarnopolska. Część pomieszczeń szkoły wykorzystana była na mieszkania dla nauczycieli. Od 1949 roku pracę w szkole podstawowej rozpoczęła Irena Brzozowska – nauczycielka historii i geografii, która od 1953 roku została kierownikiem szkoły. Początkowo szkoła w Trzemesznie była filią i podlegała pod zbiorczą szkołę gminną w Sulęcinie.

Klasy liczyły średnio od 9 do 12 osób i często do jednej klasy uczęszczali uczniowie z różnych roczników, ponieważ wielu uzupełniało podstawowe wykształcenie. Pomimo wielu trudności w szkole działały koła zainteresowań: zespół wokalny, klub przyjaciół zwierząt, PCK, klub sportowy, a także chór szkolny. W szkole, w okresie wakacyjnym, organizowano letnie przedszkole, aby dzieci rolników miały opiekę, gdy ich rodzice pracowali na polu.

Do roku 1966 istniała 7-klasowa szkoła podstawowa, do której uczęszczali uczniowie z Grochowa i Trzemeszna. W Grochowie, bowiem istniała szkoła dla klas I – IV, a od V klasy uczniowie uczęszczali do SP Trzemeszno. Kierownikiem szkoły była wówczas Irena Brzozowska. W 1968 roku warunki nauki w szkole zostały poprawione, do klas doprowadzono wodę bieżącą, a pomieszczenia, w których mieszkali nauczyciele, przeznaczono na klasy. W klasach były piece kaflowe, a woźna ręcznym dzwonkiem, dzwoniła na lekcję oraz przerwę.

Przez wiele lat nauka w szkole odbywała się na dwie zmiany, w klasach I – III, a rok szkolny obejmował 4 semestry. Do 1970 roku Szkołę Podstawową w Trzemesznie ukończyło 420 absolwentów.

Po zlikwidowaniu szkoły w Grochowie, wszyscy uczniowie uczęszczali do Trzemeszna, a od 1975 roku również dołączyły dzieci z Wielowsi, które dojeżdżały do szkoły PKS-em. W latach 1988 – 1993 dyrektorem szkoły został Arnold Rałowiec, który był również nauczycielem języka rosyjskiego. W latach 1993 – 1998 funkcję dyrektora szkoły pełniła Halina Zamroziewicz – nauczycielka języka polskiego. Szkoła wówczas zwiększyła liczebność uczniów, ponieważ dołączyli uczniowie z Wielowsi i Zarzynia. Warunki nauki były już dość dobre, a kadra pedagogiczna posiadała wyższe wykształcenie.

W 1994 roku rozpoczęła się rozbudowa szkoły, dobudowano nowe skrzydło, z czterema pomieszczeniami lekcyjnymi oraz urządzono sanitariaty, kuchnię i stołówkę.

1 września 1995 roku oddano nową część budynku szkolnego do użytku, a ze względu na dużą liczebność uczniów utworzono po dwie równorzędne klasy: czwarte i szóste.

Od 1998 roku stanowisko dyrektora szkoły objęła Teresa Mazur, która tę funkcję pełni do dziś. Na przestrzeni wielu lat warunki nauki ulegały znacznej poprawie. Doposażono klasy w meble, wymieniono okna i drzwi, odnowiono wszystkie pomieszczenia lekcyjne, założono nowe wykładziny podłogowe. Gdy organem prowadzącym szkołę został Urząd Miejski w Sulęcinie szkoła otrzymała fundusze na gruntowne remonty, nowoczesną pracownię komputerową, zakupiono sprzęt audio – wizualny, pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy. Od 1998 roku SP Trzemeszno jest sześcioklasową szkołą podstawową, uczniowie uczą się dwóch języków obcych, a także szkoła współpracuje z partnerską szkołą w Friedland.

Szkoła Podstawowa w Trzemesznie odgrywa ważną rolę, nie tylko jako placówka dydaktyczno-wychowawcza, ale jako ważny ośrodek kultury dla mieszkańców, którzy biorą udział w uroczystościach, imprezach kulturalnych, sportowych i wspólnych festynach.

Nigdy wcześniej Szkoła Podstawowa w Trzemesznie nie posiadała własnego imienia, toteż dużym zaszczytem jest uroczystość, w której 14 maja zapisze się jako niezwykłe wydarzenie w historii szkoły.

Nadanie imienia szkole

Dnia 14 maja 2009r. w SP Trzemeszno odbyła się wielka uroczystość nadania imienia szkole. Cała społeczność uczniowska, grono pedagogiczne i Rada Szkoły wspólnie z Dyrektorem SP Trzemeszno postanowiła przyjąć imię „Polskich Strażaków”.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Rady Miejskiej w Sulęcinie, Pan Burmistrz Michał Deptuch, Prezesi Zarządu Powiatowego i Wojewódzkiego PSP Edward Fedko i Stanisław Węsierski, Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie, a przedstawiciel Biura Poselskiego odczytał list gratulacyjny od pani poseł Bożeny Sławiak. Szkoła otrzymała również list gratulacyjny od Premiera RP Waldemara Pawlaka.

W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele partnerskiej gminy z Friedland (Niemcy) z panem burmistrzem, dyrektorem zaprzyjaźnionej szkoły oraz delegacją nauczycieli i uczniów. Uroczystość została rozpoczęta mszą św. w kościele parafialnym, podczas której poświęcono sztandar szkoły. Na placu szkolnym, przedstawiciel Rady Miejskiej w Sulęcinie odczytał uchwałę o decyzji nadania imienia szkole, po czym wręczył ją pani dyrektor SP Trzemeszno Teresie Mazur. Zgromadzeni goście, nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz miejscowa ludność wysłuchali historii powstania nazwy patrona szkoły, a pan burmistrz odczytał historię szkoły.

Kulminacyjnym punktem obchodów było odsłonięcie tablicy pamiątkowej z pełną nazwą Szkoły Podstawowej w Trzemesznie im. Polskich Strażaków. Pamiątkowego odsłonięcia dokonali wspólnie przedstawiciele władz, nauczycieli i uczniów, po czym delegacja złożona z fundatorów sztandaru przekazała sztandar pani dyrektor Teresie Mazur. Sztandar został przejęty przez poczet uczniowski, a przedstawiciele poszczególnych klas złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.

Po przemówieniach i części oficjalnej ceremonii nadania imienia szkole nastąpiła część artystyczna, w której uczniowie przedstawili historię pożarnictwa w Polsce na przestrzeni wieków, a w montażu poetycko-muzycznym można było wysłuchać; pięknych słów i piosenek o strażakach, gry na fletach i dzwonkach, a także wzniosłych życzeń dla wszystkich polskich strażaków. Całość uroczystości uświetniona została przygotowanymi przez uczniowską drużynę strażacką pokazami praktycznymi, w których mali strażacy mogli popisać się umiejętnościami zdobytymi u boku strażaków z Trzemeszna. Uczestnicy uroczystości mogli również wysłuchać koncertu Orkiestry Dętej działającej przy OSP w Grochowie, którą od wielu lat szkoła w Trzemesznie jest zaprzyjaźniona. Nieodłączną częścią uroczystości nadania imienia szkole była wystawa pod hasłem: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” poświęcona „Straży Pożarnej Dawniej i Dziś”. Można było zapoznać się z sukcesami trzemeszniańskich strażaków oraz osiągnięciami uczniów w dziedzinie wiedzy o straży pożarnej. Ważną częścią wystawy była prezentacja historii szkoły i jej dorobku od 1945r. do dziś. Dużym zainteresowaniem cieszyły się kroniki szkoły, które były dostępne dla zwiedzających. Jednak najistotniejszy szczególnie dla tutejszych strażaków i miejscowej ludności był przywieziony przez Radę Miejską w Sulęcinie projekt remizy strażackiej, który każdy mógł obejrzeć, a który wkrótce będzie realizowany. Na ten moment od wielu lat czeka tutejsza społeczność, a szczególnie strażacy.

Cała uroczystość przebiegała w miłej atmosferze, sprzyjała również piękna słoneczna pogoda, a zaprzyjaźnieni goście wygłosili wiele serdecznych słów, gratulacji w wyborze patrona szkoły, jak również uwieńczono tę podniosłą chwilę wpisami do księgi pamiątkowej obchodów patrona szkoły, w której się znalazło wiele wspaniałych życzeń i podziękowań. Było wiele kwiatów, podziękowań i chwil wzruszenia. Na uczestników uroczystości czekał również wykwintny poczęstunek zorganizowany w grochowskiej remizie strażackiej. Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego, aby uroczystość nadania imienia szkole mogła odbyć się w tak okazałej oprawie i miłej atmosferze. Dziękujemy przedstawicielom Rady Miejskiej w Sulęcinie, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gorzowie Wlkp., przedstawicielom Straży Pożarnych, dyrektorom szkół, pocztom sztandarowym, absolwentom szkoły, rodzicom, a także tutejszym strażakom OSP Trzemeszno, Orkiestrze Dętej z Grochowa za udział w uroczystości i okazane wsparcie, aby tak ważna historyczna chwila mogła zaistnieć. Z najlepszymi życzeniami serdecznie dziękujemy.

Nauczyciele

Lista nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej w Trzemesznie Lubuskim od 1945 do 2016 roku.