Konstytucja 3 maja 1791 roku, zwana oficjalnie Ustawą rządową, była śmiałą jak na owe czasy próbą zreformowania ustroju Polski szlacheckiej w duchu ideałów oświecenia. Czyniła wielkie wyłomy w ustroju stanowym i wprowadzała Polskę na drogę postępu. Przeszła do tradycji polskiej jako symbol dążeń do odrodzenia politycznego i kulturalnego narodu polskiego. Wiązano z nią nadzieje na umocnienie pozycji międzynarodowej Polski, przeprowadzenie reform ustrojowych państwa,  a także na zapewnienie niezależności politycznej i integralności terytorium państwa polskiego. Król Stanisław August Poniatowski i przywódcy stronnictwa patriotycznego, zwłaszcza Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj wykorzystali fakt rozjechania się posłów Sejmu Wielkiego na ferie wielkanocne i 3 maja 1791roku, przy obecności zaledwie 1/3 posłów, zgłosili Konstytucję, która przy manifestacyjnym poparciu ludności Warszawy została przyjęta przez aklamację.

Konstytucja 3 maja gwarantowała zachowanie całości  i suwerenności państwa. Likwidowała liberum veto, uchwały miały zapadać większością głosów. Jej nowożytny charakter podkreślały sformułowania dotyczące wojska jako siły zbrojnej narodu oraz zasada niewiązania posłów instrukcjami sejmików terenowych. Władzę ustawodawczą przyznawała głównie izbie poselskiej, a rolę senatu ograniczała. Władza wykonawcza spoczywać miała w ręku króla i Straży Praw. Władza sądownicza została zreformowana przez reorganizację sądów i usprawnienie ich działania. Ustawa rządowa zniosła wolną elekcję i wprowadzała  dziedziczność tronu.  Poruszała  sprawę chłopską, stwierdzając ogólnikowo, że ustalony między dziedzicem i poddanym stan prawny chroniony będzie przez organa państwowe. Gwarantowała również wcześniej przyjęte przez sejm prawo o miastach.

Na podstawie Ustawy z 1791roku można było walczyć o dalsze reformy, zmierzające do budowy nowożytnego państwa i narodu. Jednak wywołała ona ostrą reakcję, przede wszystkim  ze strony Rosji. Caryca Katarzyna II potraktowała przemiany w Polsce jako rewolucyjne, podkopujące porządek feudalny w Europie. Zapadła decyzja o rozprawieniu się z Polską. Grupa przywódców stronnictwa hetmańskiego zwróciła się do niej o pomoc, domagając się obalenia dzieła 3 maja. W kwietniu 1792roku została zawiązana konfederacja w Petersburgu, ogłoszona następnie w maju w Targowicy. Wkrótce słowo Targowica stało się synonimem  zdrady narodowej. Mimo bohaterstwa wojsk polskich Konstytucja majowa została obalona w wyniku przegranej wojny z Rosją w 1792 roku.

Pytając o znaczenie Konstytucji 3 maja nasuwa się wiele odpowiedzi. W wyniku rozbiorów państwo polskie zniknęło z mapy Europy. Agresja potężnych sąsiadów uniemożliwiła wprowadzenie jej zasad w życie. Kierunki przemian dokonanych jeszcze przed utratą niepodległości stały się jednak swoistym odniesieniem dla przyszłych pokoleń Polaków w trwaniu w swoim języku, obyczaju i tradycji, co umożliwiło zachowanie własnej tożsamości narodowej. Tak wzniosłe wydarzenie, jakim było przyjęcie pierwszej w Europie, a drugiej na świecie Konstytucji  stało się dla Polaków bardzo ważnym dziedzictwem narodowym. Nasi przodkowie zabierając się do reformowania państwa doprowadzili do przekształcania się społeczeństwa zamieszkującego Rzeczypospolitą w naród nowoczesny. Uchwalenie Konstytucji 3 maja jest dziś dla nas lekcją obywatelską. Uczy nas odpowiedzialności za państwo, a także podejmowania trudnych, a koniecznych kroków w celu jego reformowania. Reformy w Polsce w czasach Sejmu Wielkiego podjęto zbyt późno, zapłaciliśmy za to wysoką cenę- upadku państwa.

źródło: bs.net.pl

Kazimierz Wojniakowski, Uchwalenie Konstytucji 3 maja
źródło: encyklopediapwn.pl